Treball per projectes

Els interessos dels alumnes són el fil conductor del treball a classe. D’entre un conjunt de temes que poden ser objecte d’aprenentatge a l’escola a primària i a secundària, els alumnes trien el que més els interessa. Els temes formen part de diferents àmbits de coneixement: coneixement del medi social i cultural, coneixement del medi natural, àmbit artístic, educació en valors socials i cívics i àmbit digital. A partir d’aquí, el professor idea un sèrie d’activitats per aprendre el context general de la temàtica i per investigar-ne aspectes concrets.  Un cop els alumnes han situat el context del tema i n’han investigat alguns aspectes, estan preparats per posar en pràctica els coneixements adquirits i fer el projecte final, en el qual investigaran, crearan i donaran el seu punt de vista crític sobre un aspecte del tema que els interessi, sempre aprovat amb anterioritat pel professor, en un text escrit amb coherència, una bona estructura i utilitzant la gramàtica adequada. Un cop escrit, els alumnes presentaran el projecte final oralment davant dels companys.

Totes les activitats impliquen l’ús de competències transversals que pertanyen a diferents àrees: matemàtica, de coneixement i interacció amb el món físic, artística i cultural, digital i comunicativa lingüística i audiovisual. L’aprenentatge de contingut i l’ús de competències transversals van de la mà amb l’aprenentatge de la llengua, de manera que contingut i llengua queden integrats. És per això que la gramàtica té un paper fonamental en l’aprenentatge per projectes.

Aquest mètode d’aprenentatge els dóna la possibilitat de pensar per ells mateixos, d’investigar, moure’s en situacions reals, treballar cooperativament, autònomament i el més important: ser els impulsors del seu procés acadèmic i personal.

Continguts i competències lingüístiques

Comunicació oral: els alumnes sempre han de presentar oralment les activitats que fan a classe i el seu projecte final. En acabar les exposicions dels projectes finals, tant professor com companys sempre plantegen preguntes a qui està exposant. Elaborar i expressar idees, compartir opinions i sentiments ajuden els alumnes a crear el propi pensament. Els alumnes aprenen també estratègies per comprendre i estructurar l’expressió oral i a utilitzar vocabulari i connectors. El professor sempre es comunica en anglès amb els alumnes i els motiva perquè ells també l’utilitzin a classe, tant per dirigir-se al professor com als companys. Setmanalment hi ha activitats relacionades amb vídeos sobre el tema en el qual treballen els alumnes.

Comprensió lectora en cada tema sempre hi ha activitats de comprensió lectora adequades a cada nivell. Els alumnes aprenen estratègies de cerca d’informació per Internet i a distingir i comprendre les idees principals d’un text. A més a més, un dels projectes del curs és de literatura, per fomentar la lectura a classe i a casa.

Expressió escrita: en el treball per projectes, l’expressió escrita és important per redactar resums, idees, crítiques i opinions, sempre amb requeriments adaptats a cada nivell. Així, els alumnes aprenen a planificar els textos escrits, organitzar-los i utilitzar el lèxic, els connectors i la gramàtica adequats.

Les noves tecnologies a l’aula

Per poder dur a terme aquest tipus d’educació, és primordial l’ús de les noves tecnologies a l’aula. L’alumne ha d’estar en contacte constant amb el món exterior i tenir accés a tota la informació que se li demani o que ell necessiti. Utilitzem habitualment els recursos i informació que ofereix Internet i promovem l’ús d’ordinadors i projectors com a eines de treball.

Els alumnes comencen a treballar amb ordinadors a 4t de primària. Durant els primers cursos, els facilitem les pàgines web on han de trobar la informació, perquè a mesura que avancin els cursos aprenguin estratègies de cerca d’informació i puguin buscar-ne autònomament, d’una manera ràpida i sabent distingir les pàgines fiables de les que no ho són.

Els alumnes també utilitzen els ordinadors per fer les presentacions orals.
Vivim en una constant revolució tecnològica i els nostres alumnes han d’estar preparats per saber utilitzar aquestes eines de manera beneficiosa i eficaç per al seu futur laboral.

Els més petits, de P3 a P5

En les classes dels més petits fomentem la comunicació oral per davant de tot. El professor treballa diferents temàtiques al llarg del curs, en les quals els alumnes aprenen continguts de diverses àrees i continguts lingüístics, vocabulari i expressions. Els continguts de les diferents àrees dependran dels temes, que poden incloure els animals i espècies de diferents hàbitats, els pintors i obres artístiques més importants, la fauna i flora de cada estació de l’any, els planetes i constel·lacions, entre d’altres. A mesura que treballen aquests continguts amb jocs, vídeos, cançons, contes i manualitats, els alumnes aprenen el vocabulari relacionat amb el tema i les expressions bàsiques d’una manera dinàmica, treballant l’expressió oral i la comprensió oral, i es van preparant per començar a escriure i llegir a partir de 1r de primària. El treball per projectes els permet experimentar i crear a partir dels continguts apresos, fent ús de la creativitat i la imaginació.

L’aprenentatge d’aquests continguts va de la mà amb l’aprenentatge de continguts lingüístics, per això en cada classe es treballa la comunicació oral i els alumnes aprenen a respondre preguntes sobre el temps que fa, com se senten, la roba que porten, com es diuen, quants anys tenen, de quin color són diferents objectes i quines accions estan fent, entre d’altres, sempre contestant amb estructures completes, mai amb paraules soles.

Avaluació i informes

Els alumnes són avaluats en totes les competències i continguts que es treballen en cada tema. La capacitat de raonar, d’aportar idees, de relacionar continguts amb l’actualitat i de crear és avaluada juntament amb l’ús de l’anglès. Per aquest motiu s’avaluen totes les activitats realitzades a classe, a més a més de la redacció i exposició del projecte final. A partir de 4t de primària, els alumnes també tenen exàmens de la gramàtica que es va treballant durant el curs. Cada trimestre les famílies reben per correu electrònic un informe de l’aprenentatge de l’alumne, avaluant-ne els continguts i competències de l’àrea lingüística (gramàtica, vocabulari, expressions, expressió i comprensió orals i expressió i comprensió escrites), els continguts de cada tema i les competències d’altres àrees (de medi natural, social, de matemàtiques, artística, digital, etc)